Highlighted

Cannot use dynamic on Adobe Premiere 14.5

New Here ,
Nov 08, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Tôi đang sử dụng Adobe Premiere 14.5, hiện tại không thể sử dụng chức năng để liên kết với Adobe after effect. Tôi đã cố gắng cập nhật tất cả các phiên bản mới nhất từ ​​adobe nhưng vẫn không được, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn có thể sử dụng động từ Adobe After Effect đến Adobe Premiere

TOPICS
Crash, Performance, User interface or workspaces

Views

26

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more

Cannot use dynamic on Adobe Premiere 14.5

New Here ,
Nov 08, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Tôi đang sử dụng Adobe Premiere 14.5, hiện tại không thể sử dụng chức năng để liên kết với Adobe after effect. Tôi đã cố gắng cập nhật tất cả các phiên bản mới nhất từ ​​adobe nhưng vẫn không được, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn có thể sử dụng động từ Adobe After Effect đến Adobe Premiere

TOPICS
Crash, Performance, User interface or workspaces

Views

27

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Nov 08, 2020 0

Have something to add?

Join the conversation